Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αθήνα, 4 Μαΐου 2012

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» και διευκρινήσεις επ’ αυτών αναφορικά με θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε. Δ.Χ.) αυτοκινήτων.
Σας αποστέλλουμε απόσπασμα ΦΕΚ που περιλαμβάνει τα άρθρα 82 έως 112 του νόμου, όπως αυτός τέθηκε σε ισχύ από 10 Απριλίου 2012, και σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Στο άρθρο 82 προσδιορίζονται οι βασικοί ορισμοί, των οποίων η εννοιολογική απόδοση είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη και συνεπή εφαρμογή του νόμου, όπως οι έννοιες των επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων και των κατηγοριών αυτών, καθώς και οι ορισμοί που αφορούν τους ιδιοκτήτες και οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, τη διαδρομή, την προμίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, την περιμετρική ζώνη, το ταξίμετρο και, τέλος, την έννοια του έτους αδειοδοτήσεως των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων.

2. Στο άρθρο 83 αποδίδεται η έννοια της έδρας ως η διοικητική μονάδα ή η ενιαία διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και διακρίνεται στις έδρες - διοικητικές μονάδες (περίπτωση (α) παρ. 2), καθώς και στις έδρες - ενιαίες διοικητικές μονάδες (περίπτωση (β) παρ. 2). Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, δύνανται να καθορίζονται έδρες που θα προκύπτουν από συνένωση υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή να διατηρούνται οι έδρες όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Σε κάθε περίπτωση μέχρι τη 10η Ιουνίου 2012 τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια πρέπει να έχουν εκδώσει την προαναφερόμενη απόφαση που να περιλαμβάνει όλες τις έδρες της χωρικής αρμοδιότητας έκαστης Περιφέρειας, ανεξάρτητα αν συνενώνονται ή μη, με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων προκειμένου να υπάρξει καταγραφή και ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος. Διευκρινίζεται ότι η συνένωση δύναται να προκύψει μεταξύ όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (ανά δύο τουλάχιστον) διασφαλίζοντας χωρική συνέχεια στη νέα έδρα.

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 84, τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία είχαν έδρα δήμο ή κοινότητα, που καταργήθηκε και συνενώθηκε σε νέο δήμο ή κοινότητα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (Α` 244) και δεν είχαν αλλάξει, μέχρι την θέση σε ισχύ του ν.3109/2003 (Α’ 38), έδρα κατ’ εφαρμογή του ν. 2801/2000 (Α’ 46), διατηρούν ως έδρα το δημοτικό διαμέρισμα που υπήχθη στον διευρυμένο Δήμο και στο οποίο είχαν την έδρα τους προ της ισχύος του ν. 2801/2000 (Α’ 46). Έπειτα, με την παράγραφο 2 αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση μετατροπής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου- ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο- ΕΙΔΜΙΣΘ, τότε το όχημα διατηρεί την έδρα που είχε ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο- ΤΑΞΙ.
Με τις παραγράφους 3, 4 και 5 ορίζονται οι περιπτώσεις που επιτρέπεται η αλλαγή έδρας των Ε.Δ.Χ. οχημάτων, η μεταστάθμευση σε άλλη έδρα, ή η στάθμευση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 85 ορίζεται ότι η διαδικασία καθορισμού του μέγιστου αριθμού κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα. Ο προαναφερόμενος αριθμός καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και εφαρμόζεται ο μαθηματικός τύπος της παραγράφου 2. Ειδικότερα, για την εφαρμογή του τύπου τα δεδομένα για τη μεταβλητή (Π) θα προκύπτουν από το μόνιμο πληθυσμό της έδρας, όπως έχει απογραφεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα δεδομένα της μεταβλητής (Πν) θα προκύπτουν από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τις διανυκτερεύσεις ανά έδρα και θα συμμετέχουν στον υπολογισμό του τύπου μόνο εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ανά έδρα.
Δηλαδή, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ανά έδρα για την τελευταία τριετία τότε η μεταβλητή Πν θα μηδενίζεται, ενώ αν υπάρχουν στοιχεία για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών τότε το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανά έδρα θα διαιρείται με το σύνολο των ημερών που αποτελούν το διάστημα αυτών (εάν π.χ. τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν σε μία 2ετία, ο διαιρέτης θα ισούται με 365 * 2= 730). Οι καθιερωμένοι συντελεστές Σi ισούνται με 3 για την υποπερίπτωση αα’ της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83, με 1,8 για την υποπερίπτωση ββ’ της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83 και με 1,5 για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83. Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις συνένωσης εδρών κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του νόμου, ο συντελεστής Σi θα ισούται με 1,5. Σημειώνεται ότι οι συντελεστές Σi δύνανται να προσαυξάνονται από 0,1 έως 0,5 ανάλογα με τις επικρατούσες συγκοινωνιακές συνθήκες (μέσα μαζικής μεταφοράς, οδικό δίκτυο,μέσος χρόνος αναμονής των επιβατών στους χώρους στάθμευσης (πιάτσες) των ΕΔΧ αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ κλπ), τις μεταφορικές ανάγκες του επιβατικού κοινού, του αριθμού κυκλοφορούντων αυτοκινήτων και λοιπών παραμέτρων. Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι η ανωτέρω απόφαση του Περιφερειάρχη εκδίδεται κατόπιν γνωμοδότησης επιτροπής που συστήνεται με απόφαση του ιδίου. Ακόμη, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 δίνεται η δυνατότητα συγκρότησης από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της οικείας Περιφέρειας, Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας που θα αποτελείται από καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μέλη ινστιτούτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αναγνωρισμένων εν γένει επιστημονικών φορέων που ως έργο θα έχει την εκπόνηση, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας ή τις Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αντιστοίχως, σχετικής μελέτης. Στην επόμενη παράγραφο (παρ. 5) ορίζεται ότι εάν ο αριθμός των αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που προκύπτει από τον υπολογισμό του μαθηματικού τύπου της παραγράφου 2, είναι μικρότερος του αριθμού κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. οχημάτων κατά τη χρονική στιγμή του υπολογισμού και εφαρμογής του μαθηματικού τύπου, τότε οι επιπλέον άδειες δεν αφαιρούνται ούτε ανακαλούνται ενώ η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών δε συνεχίζεται. Αποσαφηνίζεται, ωστόσο, ότι στις περιπτώσεις αυτές, και με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, επιτρέπεται η μετατροπή- κατόπιν αιτήσεων των ιδιοκτητών- αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ σε άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων- ΕΙΔΜΙΣΘ ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην διοικητική μονάδα αριθμού αδειών Ε.ΔΧ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΤΑΞΙ αντίστοιχα. Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα καθοριστεί το ύψος του παραβόλου για την έκδοση νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ). Επισημαίνουμε ότι ύστερα από την κατάργηση του άρθρου 4 του ν.3109/2003 (Α’38), μοναδικοί περιορισμοί που ισχύουν ως προς το μέγιστο αριθμό αδειών που μπορεί να κατέχει ένα πρόσωπο στο όνομά του είναι αυτοί της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου όπου προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται:

α. η απόκτηση από ένα πρόσωπο πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των επιτρεπόμενων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε μία έδρα της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 83, και του τρία τοις εκατό (3%) σε μία έδρα- ενιαία διοικητική μονάδα της περίπτωσης (β) της ανωτέρω παραγράφου. Σημειώνεται ότι το πέντε τοις εκατό (5%) ισχύει και για τις περιπτώσεις εδρών που θα προκύψουν από συνένωση εδρών κατά τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 83 του νόμου.

β. η απόκτηση από ένα πρόσωπο πέραν των δύο (2) αδειών ή αθροίσματος ιδανικών μεριδίων που υπερβαίνει τις δύο (2) ακέραιες άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΣΘ) όταν ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε μια έδρα είναι μικρότερος ή ίσος με είκοσι (20).

5. Στο άρθρο 86 του παρόντος προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο Μητρώο των Ε.(.Χ. αυτοκινήτων που οι Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων κάθε Περιφέρειας οφείλουν να τηρούν.

6. Με τη ρύθμιση του άρθρου 87 παρέχεται η δυνατότητα σύστασης εταιρειών και συνεταιρισμών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ν.1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» [Α’ 196]), για την εκμετάλλευση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων δίχως να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας και οι περιορισμοί που έθεταν οι παρ. 1 έως 8 του άρθρου 6 του ν.3109/2003 ως προς την ιδιότητα των μετόχων Α.Ε. και των εταίρων των συνεταιρισμών και ως προς τον ελάχιστο αριθμό Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα καθώς αυτές καταργήθηκαν με τις ρυθμίσεις του άρθρου 112 του παρόντος νόμου. Εξυπακούεται ότι οι νέες εταιρείες με νομική προσωπικότητα θα ιδρύονται και θα λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Καταστατικό τους. Στην περίπτωση που εταιρεία ή συνεταιρισμός κατέχει στο όνομά του περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ οχημάτων, τότε οφείλει να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης, φύλαξης και συντήρησης. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 επιτρέπεται η παραχώρηση εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου από τον ιδιοκτήτη του. Επισημαίνουμε ότι οι Α.Ε και οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3109/2003 δεν καταργούνται και συνεχίζουν να λειτουργούν δίχως να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού τους.

7. Με τη ρύθμιση του άρθρου 88 επιτρέπεται η προμίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

8. Με τις προβλέψεις του άρθρου 89 ορίζονται τα χαρακτηριστικά των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων-ΤΑΞΙ που τίθενται σε κυκλοφορία, τα όργανα, τα εξαρτήματα και οι εξωτερικές ενδείξεις αυτών, καθώς και ζητήματα σχετικά με την αντικατάσταση οχημάτων. Εφιστάται η προσοχή στα νέα, μειωμένα κυβικά εκατοστά που τίθενται για την κυκλοφορία βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων, υβριδικών, υγραεριοκίνητων και με φυσικό αέριο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων-ΤΑΞΙ, σε σχέση με τις προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις (περίπτωση (δ) παραγράφου 1 αρ. 89). Παράλληλα, με τις παραγράφους 5α και 5β θεσπίζονται νέα όρια απόσυρσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων-ΤΑΞΙ, ανάλογα με την έδρα τους. Έτσι, όσα Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ έχουν έδρα τις ενιαίες διοικητικές μονάδες των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 83 και έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, ενώ αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω αποσύρονται με τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών. Αναφορικά με τα Ε.ΔΧ.- ΤΑΞΙ που έχουν έδρα εκτός των ανωτέρω ενιαίων διοικητικών μονάδων, αυτά αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών. Τέλος, τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που έχουν έδρα διοικητικές μονάδες με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα είχαν ξεπεράσει τα όρια ηλικίας, όπως αυτά ορίζονταν πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, και δεν έχουν αποχαρακτηριστεί και αντικατασταθεί έως σήμερα δύνανται να κυκλοφορούν σύμφωνα με τα νέα όρια εφόσον περιληφθεί σχετική παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας αυτών. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ, που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, πρέπει: είτε 
α. να είναι καινούργια (κατηγορίας EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας), είτε 
β. μεταχειρισμένα της τελευταίας διετίας, κατηγορίας EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι δεδομένου ότι δεν έχει καταργηθεί η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν.3109/2003 επιτρέπεται η επανακυκλοφορία αποχαρακτηρισμένων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ σε αντικατάσταση άλλων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 89 του ν.4070/2012.

9. Το άρθρο 90 περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με το ταξίμετρο και τα συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης αυτού.

10. Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 91 θεσπίζονται Ειδικοί κανόνες σχετικά με τη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ), η οποία αποτελεί νέα κατηγορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ενώ στο άρθρο 92 καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων-ΕΙΔΜΙΣΘ που τίθενται σε κυκλοφορία, τα όργανα, τα εξαρτήματα, οι εξωτερικές ενδείξεις αυτών, καθώς και ζητήματα σχετικά με την αντικατάστασή τους. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ του ιδίου άρθρου, τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, πρέπει να είναι είτε καινούργια, κατηγορίας EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας, είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας διετίας, κατηγορίας EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου

11. Για προφανείς λόγους ασφάλειας και προστασίας των οδηγών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων παρέχεται με το άρθρο 93, εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για έκδοση απόφασης με την οποία διατίθεται μία συχνότητα κινδύνου για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, ενώ προβλέπεται και η έκδοση όμοιας αποφάσεως με αντικείμενο τον καθορισμό προδιαγραφών τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (σύστημα G.Ρ.S., διαχωριστικά και άλλα) και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ορθή εφαρμογή του παρόντος νόμου.

12. Με το άρθρο 94 διατηρείται η απαγόρευση του διορισμού, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και σχέση εργασίας, στο δημόσιο τομέα ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. ή εκμεταλλευτών ολόκληρου ή ιδανικού μεριδίου.

13. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 95 αφορούν ζητήματα σχετικά με τη χορήγηση και ανανέωση της ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι αρμόδια για τη χορήγηση της ειδικής άδειας είναι η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας, και επιτρέπει στον κάτοχο αυτής να ασκεί μεταφορικό έργο σε διοικητική μονάδα που αναγράφεται ως έδρα στην άδεια κυκλοφορίας και η οποία βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας. Στις παραγράφους που έπονται, προσδιορίζονται κατά τρόπο αναλυτικό οι προϋποθέσεις που πρέπει σωρευτικά να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος την έκδοση ή ανανέωση ειδικής άδειας (στοιχεία α’-θ’ παραγράφου 2), και ορίζονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν υπόψη της αρμόδιας
αρχής προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων της ως άνω παραγράφου (υποπαράγραφοι α‘ και β’ παραγράφου 3). Επισημαίνεται ότι για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται ο υποψήφιος:

• να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α’ του άρθρου 100, δίχως να ισχύει πλέον η επιφύλαξη του εδαφίου δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 των π.δ. 243/1987 και 244/1987 (Α’ 104) που περιλαμβάνονταν στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.3109/2003 το οποίο καταργήθηκε με τις ρυθμίσεις του άρθρου 112 του νόμου.

• να είναι υγιής, σύμφωνα με την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται με υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Έως την έκδοση αυτής, η χορήγηση και ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου θα γίνεται δίχως την προσκόμιση του συγκεκριμένου ιατρικού πιστοποιητικού.

• να κατέχει, σύμφωνα με την περίπτωση η’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄ για ελάχιστο διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αιτήσεως. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.3109/2003 ως προς την απαγόρευση άσκησης άλλου επαγγέλματος για την κατοχή ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου καταργείται ρητά από τις διατάξεις του άρθρου 112 του νόμου.

14. Στο άρθρο 96 προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο Μητρώο Οδηγών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που οι Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων κάθε Περιφέρειας οφείλουν να τηρούν.

15. Με τις διατάξεις του άρθρου 97 διατυπώνεται ρητώς η υποχρέωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων να παραμένουν στην έδρα που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που θεσπίζονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 84 του νόμου.

16. Με κεντρικό στόχο τη διασφάλιση παροχής κατά το δυνατόν ποιοτικότερων υπηρεσιών μεταφοράς στο επιβατικό κοινό, οι διατάξεις του άρθρου 98 θεσπίζουν κατά τρόπο ρητό τις υποχρεώσεις των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα στις περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς.

17. Με το άρθρο 99 παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με το οποίο ρυθμίζονται οι κανόνες λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ), οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, κατόχων και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυτών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι κανόνες ευπρεπούς εμφάνισης και τα προσόντα των οδηγών, η κατάσταση των οχημάτων, οι συσκευές και τα εξαρτήματα που μπορούν αυτά να φέρουν εσωτερικά και εξωτερικά, οι προϋποθέσεις διάθεσης των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου και λοιπά θέματα που σχετίζονται με την ορθή λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

18. Με τις διατάξεις του άρθρου 100 του νόμου θεσπίζονται οι περιπτώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάκλησης αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και οι κατά περίπτωση επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές.

19. Παρομοίως, με τις διατάξεις του άρθρου 101 εισάγονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάκλησης των ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται ανά περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου ανακαλείται:

α. για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως τρεις (3) μήνες εάν ο οδηγός τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για παραβάσεις των Κανονισμών Λειτουργίας των ΕΔΧ αυτοκινήτων, όπως ισχύουν, για τρία (3) πειθαρχικά παραπτώματα εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών.

β. για χρονικό διάστημα από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες εάν ο οδηγός τιμωρηθεί για άλλα δύο (2) πειθαρχικά παραπτώματα εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την ημερομηνία διάπραξης του πειθαρχικού παραπτώματος που οδήγησε σε τιμωρία από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή εάν ο οδηγός τιμωρηθεί για πέντε (5) πειθαρχικά παραπτώματα εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) ετών.

γ. για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος εάν ο οδηγός τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για παραβάσεις των Κανονισμών Λειτουργίας των ΕΔΧ αυτοκινήτων, όπως ισχύουν, με έξι (6) πειθαρχικά παραπτώματα εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) ετών ή , με δέκα (10) πειθαρχικά παραπτώματα, ανεξαρτήτως χρόνου διάπραξης αυτών. Ακόμη, αυτή ανακαλείται οριστικά σε περίπτωση όπου ο οδηγός:

α. οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ενώ έχει ανακληθεί προσωρινά η ειδική άδειά του, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 95

β. καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου (α) του άρθρου 100. (Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των πειθαρχικών παραπτωμάτων θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία διάπραξης των παραπτωμάτων και όχι η ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

20. Με τις διατάξεις του άρθρου 102 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων οι οποίες μεταβιβάζονται με δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου, με κληρονομιά ή από επαχθή αιτία. Η μεταβίβαση από δωρεά εν ζωή ή από επαχθή αιτία γίνεται εγγράφως και σε κάθε περίπτωση καταχωρείται στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ο νέος ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης, να προσκομίσει στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτου ορίζονται στην παράγραφο 2, διακρίνοντας ανάλογα με το αν ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επισημαίνεται ότι με την εν λόγω διάταξη, βούληση του νομοθέτη είναι η κατάργηση των διακρίσεων ως προς τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει ο προς ον η μεταβίβαση, είτε αυτός είναι αγοραστής είτε υπάγεται στις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

21. Με τις διατάξεις του άρθρου 103 του παρόντος ρυθμίζονται ζητήματα Πειθαρχικού Συμβουλίου και ειδικότερα θέματα σχετικά με τον έλεγχο τήρησης και επιβολής των κυρώσεων των κανονισμών λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Επισημαίνουμε ότι υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό μέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 103.

22. Οι διατάξεις του άρθρου 104 καθορίζουν τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης των όσων προβλέπονται από τους εκάστοτε Κανονισμούς λειτουργίας Ε.(.Χ. αυτοκινήτων και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως.

23. Με τη ρύθμιση του άρθρου 105 καθορίζεται το περιεχόμενο του τιμολογίου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4α οι ιδιοκτήτες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπεται να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των Ε.(.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό,με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.(., με κόμιστρο που διαμορφώνεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που η σύμβαση συνάπτεται με το Δημόσιο. Με μέριμνα του εκμισθωτή, πρέπει υποχρεωτικώς στο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο να υπάρχει αντίγραφο του συμφωνητικού της μίσθωσης, θεωρημένο επί ποινή ακυρότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του ν.3109/2003 παραμένουν σε ισχύ και συνεπώς, οι ανώνυμες εταιρείες και οι συνεταιρισμοί που συστάθηκαν κατ’ εφαρμογή του εν λόγω άρθρου επιτρέπεται να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, με οδηγό, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με κόμιστρο, που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών με την επιφύλαξη που διατυπώνεται στην παράγραφο αυτή. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ του παρόντος περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, και τη διαδικασία παραχώρησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

24. Με τις διατάξεις του άρθρου 106 θεσπίζεται συγκεκριμένη διαδικασία χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.(.Χ. οχημάτων η οποία διενεργείται ανά διετία σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους αδειοδοτήσεως, ο οικείος Περιφερειάρχης δημοσιεύει πρόσκληση με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., ή για την μετατροπή υφισταμένων αδειών σε άλλο τύπο, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Περιφέρεια (διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου). Στην πρόσκληση αυτή, η οποία τυγχάνει της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας εντός της Περιφέρειας, πρέπει να διευκρινίζεται ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη που θα εκδοθεί μετά το πέρας της διαδικασίας εκδηλώσεως ενδιαφέροντος θα προσδιοριστεί εάν θα εκδοθούν άδειες, σε ποιες έδρες και τι είδους άδειες θα είναι αυτές, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας η οποία θα παραλαμβάνει τις σχετικές αιτήσεις, καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών. Η διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και καταθέσεως αιτήσεων διαρκεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα και ώρα του μηνός Μαρτίου. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση, καθώς και φάκελο δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 109 και 110 του νόμου τα οποία επισημαίνεται ότι πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της Ανακοίνωσης, ήτοι της πρόσκλησης του περιφερειάρχη της παρ. 2 του άρθρου 106. Στην αίτηση πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσδιορίζει: α. την έδρα ή τις έδρες της αντίστοιχης Περιφέρειας για τις ο ποίες ζητείται άδεια, β. το είδος άδειας (ή αδειών) και γ. τον αριθμό τους ανά έδρα. Κατά την κατάθεση των αιτήσεων λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου. Οι αιτούντες καταχωρούνται ηλεκτρονικά, μετά τον έλεγχο της πληρότητας των νομίμων δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία και των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου για την κτήση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος προσώπου σε κατάσταση ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ), αύξοντα αριθμό καταθέσεως αιτήσεως, αναφερομένου για κάθε αιτούντα του αντιστοίχου αριθμού αιτουμένων αδειών. Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται στο διαδίκτυο και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. Μετά από την ανάρτηση των καταστάσεων στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και (ικτύων, ουδεμία τροποποίησή τους επιτρέπεται. Ο έλεγχος των αιτήσεων και η κατάρτιση των καταστάσεων ολοκληρώνεται μέχρι την 15η Μαΐου με ευθύνη της οικείας Περιφέρειας. Η ανάρτηση των καταστάσεων στο διαδίκτυο πραγματοποιείται μέχρι την ίδια ημερομηνία με ευθύνη της Περιφέρειας σε συνεργασία με τη Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Μέχρι την 31η Μαΐου του έτους αδειοδοτήσεως, ο οικείος Περιφερειάρχης εκδίδει την απόφαση της παρ. 1 του αρ. 85 όπου θα αναφέρεται
 ι. ο μέγιστος αριθμός των αδειών κυκλοφορίας όπως αυτός προκύπτει από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου, 
ιι. ο επιμερι σμός αυτών για κάθε άδεια ως προς τις άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και τις άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, 
ιιι. ο υφιστάμενος αριθμός ΕΔΧ- ΤΑΞΙ και ΕΔΧ- ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα, 
ιν. ηδιαφορά αυτών σε σχέση με τον οριζόμενο αριθμό, 
ν. ο βασικός συντελεστής Σi, καθώς και τα λοιπά οριζόμενα από το νόμο στοιχεία. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που προκύπτει από τον υπολογισμό του μαθηματικού τύπου είναι μικρότερος του αριθμού κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. οχημάτων, κατά τη χρονική στιγμή του υπολογισμού και εφαρμογής του μαθηματικού τύπου, τότε οι επιπλέον άδεις δεν αφαιρούνται ούτε ανακαλούνται, αλλά δε συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών (παρ. 5 άρθρου 85). Στις περιπτώσεις αυτές, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο σημείο, και με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, επιτρέπεται η μετατροπή- κατόπιν αιτήσεων των ιδιοκτητών- αδειών Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην διοικητική μονάδα αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΤΑΞΙ αντίστοιχα (παρ. 5 άρθρου 85). Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των αιτούντων ανά έδρα αδειών είναι μεγαλύτερος από τον μέγιστο αριθμό ανά έδρα και είδος αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) που ορίζεται με την απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη του άρθρου 85, ακολουθείται η εξής διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών στους νομίμως αιτούντες:

α) Εφόσον ο συνολικός αριθμός των αιτούντων (φυσικών ή νομικών προσώπων) άδεια για κάθε ένα είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των αντιστοίχων νέων αδειών που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα, τότε διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτούντων, στην οποία συμμετέχει ο κάθε αιτών με μία (1) συμμετοχή. Άδειες χορηγούνται στους κληρωθέντες.

β) Εφόσον ο αριθμός των νέων αδειών για κάθε είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα επαρκεί προκειμένου να χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους τους νομίμως αιτούντες, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους αιτήθηκαν νομίμως παραπάνω από μία άδεια, τότε χορηγείται σε όλους από μία άδεια και για τις εναπομένουσες διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτούντων πλείονες της μίας άδειες. Στην κλήρωση αυτή συμμετέχει καθένας από τους αιτούντες πλείονες της μίας άδειες με τόσες συμμετοχές, όσες οι άδειες που αιτήθηκε μειωμένες κατά μία. Οι εναπομένουσες άδειες χορηγούνται στους κληρωθέντες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών κληρώσεων της παραγράφου 7 που διενεργούνται για όλες τις έδρες μέχρι την 20η Ιουνίου του έτους αδειοδοτήσεως, και της αποστολής των καταλόγων των κληρωθέντων στον Περιφερειάρχη, ο τελευταίος εκδίδει εντός δέκα (10) ημερών απόφασή όπου περιλαμβάνονται όλοι οι δικαιούχοι στο όνομα των οποίων εγκρίνεται η παραχώρηση σε θέση σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης επιστρέφει σε όλους τους αιτούντες τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

25. Στα άρθρα 107 και 108 απαριθμούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει, σωρευτικά, να συντρέχουν προκειμένου φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα να μπορούν να μετάσχουν στη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος απόκτησης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

26. Με τις διατάξεις του άρθρου 109 ορίζονται τα δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στην οικεία Περιφέρεια για την απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου.

27. Οι διατάξεις του άρθρου 110 ρυθμίζουν τα θέματα της εγγυητικής επιστολής για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του νόμου.

28. Στο άρθρο 111 του παρόντος περιλαμβάνονται οι μεταβατικές διατάξεις προκειμένου να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι οι ειδικές άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων των οποίων η ισχύς έχει λήξει ή θα λήξει, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος νόμου. Με την παράγραφο 2 διευκρινίζεται ότι υποθέσεις που εκκρεμούν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στο πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό μέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 103 του παρόντος νόμου. Οι μεταβατικές διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 αναφέρονται στην πρώτη εφαρμογή των διατάξεων που θεσπίζουν τη διαδικασία χορήγησης και έκδοσης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου:

- Μέχρι την 1η Ιουλίου 2012 πρέπει να δημοσιευθεί πρόσκληση κάθε οικείου Περιφερειάρχη σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 106 σε συνδυασμό με το άρθρο 85. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω πρόσκληση πρέπει να δημοσιευτεί μετά την έκδοση της απόφασης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 83 του νόμου, προκειμένου να τηρηθεί η ουσιώδης προϋπόθεση του καθορισμού των εδρών και της συνένωσης των όμορων, όπου κριθεί σκόπιμο, πριν τον υπολογισμό του μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ), διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ). Επισημαίνουμε ότι οι προθεσμίες και τα χρονικά διαστήματα για την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου εφαρμόζονται αναλογικά ως ακολούθως:

- Μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2012 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και η κατάρτιση των καταστάσεων, με ευθύνη της οικείας Περιφέρειας. Η ανάρτηση των καταστάσεων στο διαδίκτυο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία με ευθύνη της Περιφέρειας σε συνεργασία με τη Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

- Μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012 πρέπει ο οικείος Περιφερειάρχης να έχει εκδώσει την απόφαση της παρ. 1 του αρ. 85, όπως αυτή έχει περιγραφεί σε άλλο σημείο της παρούσης.

- Μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2012 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των ηλεκτρονικών κληρώσεων της παραγράφου 7 που διενεργούνται για όλες τις έδρες, και να αποσταλούν οι κατάλογοι των κληρωθέντων στον Περιφερειάρχη προκειμένου ο τελευταίος να εκδώσει, εντός δέκα (10) ημερών, απόφασή όπου θα περιλαμβάνονται όλοι οι δικαιούχοι στο όνομα των οποίων εγκρίνεται η παραχώρηση σε θέση σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Επιπλέον:
- Η απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής που θα εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85 πρέπει να περιλαμβάνει την προκήρυξη τουλάχιστον εκατό (100) αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, εκ των οποίων τα τριάντα (30) θα είναι ειδικά διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.μ.Ε.Α),

- Η απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που θα εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85 για την έδρα- ενιαία διοικητική μονάδα της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 83 του νόμου πρέπει να περιλαμβάνει την προκήρυξη τουλάχιστον τριάντα (30) αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, εκ των οποίων τα εννέα (9) θα είναι ειδικά διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.μ.Ε.Α),

- Οι αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τις έδρες- διοικητικές μονάδες των πόλεων της Πάτρας, Ηρακλείου και Λάρισας, που θα εκδοθούν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85, πρέπει να περιλαμβάνει την προκήρυξη τουλάχιστον δέκα (10) αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ σε κάθε μία, εκ των οποίων τα τρία (3) θα είναι ειδικά διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.μ.Ε.Α). Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση των αδειών Ε.(.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ ειδικά διασκευασμένων που θα μπορούν να μεταφέρουν Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΕΙΔΜΙΣΘ-Α.μ.Ε.Α.), ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση όπου θα αναφέρει ρητά ότι το αίτημά του αφορά άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔΜΙΣΘ-Α.μ.Ε.Α., και κατά συνέπεια θα πρέπει να ακολουθηθεί ξεχωριστή κλήρωση για την κατηγορία αυτή των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ χαρακτηρίζονται και λειτουργούν: 

α. τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (Α’ 28) και της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.Β.ΟΙΚ.21336/462/9-07-1997 (Β’ 46) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (Ε.ΔΧ.- Α.μ.Ε.Α.) και
β. τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.3109/2003 (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.3446/2006 (Α’ 49) (λευκά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα- ΤΑΞΙ). pστόσο, από τις σχετικές με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ διατάξεις περί έδρας εξαιρούνται τα οχήματα των ανωτέρω περιπτώσεων, διατηρώντας τις έδρες τους ως έχουν προκειμένου να συνεχιστεί, όπως ισχύει σήμερα, η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα πρέπει να τροποποιήσουν σχετικά τις άδειες κυκλοφορίας τους. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (Λιμουζίνες) τα οποία έχουν χαρακτηριστεί τουριστικά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 500321/1996 (Β’ 391) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, εξακολουθούν να λειτουργούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως έχουν έως τη δημοσίευση του νόμου.

29. Στο άρθρο 112 του παρόντος προσδιορίζονται οι από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούμενες διατάξεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Χ. ΒΟΡΙΔΗΣΔημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Διέλευση με πλοίο απο τον Ισθμό

Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι το στολίδι της περιοχής μας και κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες έρχονται τον δουν,  κυρίως απο την παλιά γέφυρα που βρίσκεται στο κέντρο της διώρυγας. Ένα ενδιαφέρον βίντεο υπάρχει στο διαδίκτυο, που δείχνει την διέλευση ενός εμπορικού πλοίου διαμέσου της διώρυγας, δίνοντας μία εικόνα του Ισθμού που μικρό ποσοστό των επισκεπτών έχει την τύχη να δει.
Δείτε το βίντεο εδώ

ΝΕΟ WEBSITE ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Παρακαλώ επισκεφθείτε μας στο νέο site μας ΕΔΩ
Please visit our new site HERE