Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η παραπληροφόρηση, τα παπαγαλάκια και οι ρυθμίσεις του υπουργείου

ΠΡΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ 10/1/13

Η παραπληροφόρηση, τα παπαγαλάκια και οι ρυθμίσεις του υπουργείου

Για μια ακόμη φορά τα γνωστά παπαγαλάκια του Τύπου ‘’απελευθέρωσαν’’ το ταξί, εξυπηρετώντας τα γνωστά συμφέροντα. Σε ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, ανακοινώθηκε ότι στις επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν την λειτουργία της αγοράς ταξί. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Για το ταξί, ο νόμος 4070/2012 ισχύει κανονικότητα και δυστυχώς για τον ΣΚΑΙ και τους συντελεστές του δεν καταργήθηκε. Πιο συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις που κατέθεσε προς ψήφιση το υπουργείο είναι οι εξής.

Άρθρο 6
Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998 (Α’ 228), όπως
τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της
παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, μετά τις λέξεις
«συνοδεύεται υποχρεωτικά από» προστίθεται η λέξη «απλά» και μετά τις
λέξεις «όπως ορίζεται στο άρθρο 15» προστίθενται οι λέξεις «του παρόντος».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε με την
περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου
πρώτου του ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης
Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της επαγγελματικής
ταυτότητας ή για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του
λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της
αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων
δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός από την
ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων
νομίμων δικαιολογητικών, η άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή
φοροτεχνικού επιτρέπεται αυτοδικαίως με την επίδειξη του αντιγράφου της
αναγγελίας και αποδεικνύεται αυτομάτως η επαγγελματική ιδιότητα του
λογιστή – φοροτεχνικού. Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του
επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενημερώνει εγγράφως τον
ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της απαγόρευσης. Το ΟΕΕ
μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση ενός μηνός από την
αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να προβεί
στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, αν διαπιστώσει ότι δεν
πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του
λογιστή φοροτεχνικού. (εδάφιο γ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3919/2011).»
3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της
υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε, το
ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών.
Η ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού μετά την 1.1.2014.»
4. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών -
Αντιπρόσωποι
1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και
φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται αναγγελία έναρξης λογιστικών και
φοροτεχνικών εργασιών, στο ΟΕΕ με την ακόλουθη διαδικασία.
2. Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από το νόμιμο
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δήλωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης
παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από
επικυρωμένα αντίγραφα των κατά νόμο εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα
οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και
φορολογική έναρξη δραστηριότητας του νομικού προσώπου. Εάν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και
της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, το
νομικό πρόσωπο μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί λογιστικές και φοροτεχνικές
υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας.
3. Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος ή και ως νόμιμος
εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με
τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για
λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του
Λογιστή Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της
επαγγελματικής ιδιότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού.»
5. Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.3 «Διάθεση
παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας» της παραγράφου Η του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται.
6. Η υποπαράγραφος 13 της παραγράφου ΙΕ. «Προσαρμογή στην Οδηγία
2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης
Ιανουαρίου 2006 «Για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς
οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται και αναριθμούνται οι
υποπαράγραφοι 14 και 15 σε 13 και 14 αντίστοιχα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Διέλευση με πλοίο απο τον Ισθμό

Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι το στολίδι της περιοχής μας και κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες έρχονται τον δουν,  κυρίως απο την παλιά γέφυρα που βρίσκεται στο κέντρο της διώρυγας. Ένα ενδιαφέρον βίντεο υπάρχει στο διαδίκτυο, που δείχνει την διέλευση ενός εμπορικού πλοίου διαμέσου της διώρυγας, δίνοντας μία εικόνα του Ισθμού που μικρό ποσοστό των επισκεπτών έχει την τύχη να δει.
Δείτε το βίντεο εδώ

ΝΕΟ WEBSITE ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Παρακαλώ επισκεφθείτε μας στο νέο site μας ΕΔΩ
Please visit our new site HERE