Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΑΞΙ

Το νέο νομοσχέδιο για το ταξί ψηφίστηκε και το παρουσιάζουμε παρακάτω. Δείτε κάποιες παραγράφους του νέου νόμου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 82
Γενικοί κανόνες - Ορισμοί
Για τους σκοπούς του μέρους αυτού:
1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα εί-
ναι τα επιβατηγά αυτοκίνητα που έχουν από κατασκευής
έως εννέα (9) θέσεις, περιλαμβανομένης και της θέσης
του οδηγού και μεταφέρουν επιβάτες αναλόγως προς
την κατηγορία τους. Διακρίνονται σε: α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5)
θέσεων με μετρητή (ΤΑΞΙ) και β) Ε.Δ.Χ. από έξι (6) μέχρι
εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς
μετρητή.

Άρθρο 83
Έννοια έδρας
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, η έδρα αποτελεί τη διοικητική μονά-
δα ή την ενιαία διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση
της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκι-
νήτου.
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρ-
θρου:
α) Ως έδρες - διοικητικές μονάδες νοούνται τα τοπικά
διαμερίσματα που καθορίστηκαν με το ν. 2539/1997 (Α΄
61
244) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3463/
2006 (Α΄114).
β) Ως έδρες - ενιαίες διοικητικές μονάδες νοούνται:
αα) η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ε-
νότητας Νήσων, όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρ-
θρο 3 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87),
ββ) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην των Δήμων Βόλ-
βης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος, όπως συγκροτήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλί-
ου, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι έδρες οι
οποίες μπορούν να προκύπτουν από συνένωση υφιστά-
μενων όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ε-
νότητας ή της διατηρήσεως των εδρών ως αυτές ορίζο-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 84
Καθορισμός έδρας - Αλλαγή έδρας
1. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία είχαν έδρα δήμο ή
κοινότητα, που καταργήθηκε και συνενώθηκε σε νέο δή-
μο ή κοινότητα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 2539/1997 (Α΄ 244) και δεν είχαν αλλάξει, μέχρι τη θέ-
ση σε ισχύ του ν.3109/2003 (Α΄ 38), έδρα κατ’ εφαρμογή
του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), διατηρούν ως έδρα το δημοτι-
κό διαμέρισμα, που υπήχθη στο διευρυμένο Δήμο και
στο οποίο είχαν την έδρα τους προ της ισχύος του
ν. 2801/2000 (Α΄ 46).
2. Σε περίπτωση που το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ
προκύπτει από μετατροπή Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, τότε
έχει ως έδρα την έδρα που είχε το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑ-
ΞΙ.
3. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινή-
του, πλην των κάτωθι περιπτώσεων:
α. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, επιτρέπε-
ται η αλλαγή έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου όταν η νέα έδρα
βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και εφόσον η
νέα έδρα είναι διοικητική μονάδα στην οποία δεν εδρεύ-
ει Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο της ιδίας κατηγορίας.
β. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη όταν πρό-
κειται για αμοιβαία αλλαγή των εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινή-
των ΤΑΞΙ εντός της ιδίας Περιφέρειας αλλά σε διαφορε-
τικές Περιφερειακές ενότητες αυτής και με κοινή από-
φαση των οικείων Περιφερειαρχών, εφόσον πρόκειται
για έδρες που ανήκουν σε διαφορετική Περιφέρεια η κα-
θεμία, υπό τον όρο ότι οι Περιφέρειες αυτές και οι Περι-
φερειακές ενότητες στις οποίες ανήκουν οι διοικητικές
μονάδες των εδρών τους είναι όμορες.
4. Με κοινή απόφαση των οικείων Περιφερειαρχών, ε-
πιτρέπεται σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑΞΙ για χρονικό διά-
στημα μέχρι έξι (6) μήνες ανά έτος, να σταθμεύει σε έ-
δρα άλλη από αυτήν που αναγράφεται στην άδεια κυ-
κλοφορίας του, υπό τον όρο ότι η άλλη έδρα ανήκει σε
διαφορετική Περιφέρεια από αυτήν στην οποία ανήκει η
έδρα του.
5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, επιτρέπε-
ται η μεταστάθμευση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ από μία
έδρα σε άλλη έδρα της ιδίας Περιφέρειας και για το χρο-
νικό διάστημα από 1ης Ιουνίου μέχρι 30ής Σεπτεμβρίου,
για εξυπηρέτηση εποχιακών συγκοινωνιακών αναγκών.

Άρθρο 85
Αριθμός και έκδοση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ανά έδρα
1. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυ-
τοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα καθορίζεται με
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη σύμφωνα με τα ο-
ριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρ-
θρου. Με την ίδια απόφαση επιμερίζεται για κάθε έδρα ο
αριθμός αυτός ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
ΤΑΞΙ και τις άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ. Στην ίδια απόφαση
αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός αδειών Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ
και Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα, καθώς και η διαφορά αυ-
τών σε σχέση με τον οριζόμενο αριθμό.
2. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυ-
τοκινήτων ανά έδρα ευρίσκεται από τον ακόλουθο μαθη-
ματικό τύπο:
Α = {( Π+Πν)/1000}*Σi
όπου:
Α είναι ο προκύπτων αριθμός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά
έδρα.
Π είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός της έδρας σύμφωνα με
την τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής.
Πν είναι το σύνολο διανυκτερεύσεων στην έδρα κατά
τα τρία τελευταία έτη πριν από τον υπολογισμό, το ο-
ποίο είναι διαθέσιμο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή,
δια τον αριθμό 1095 =(365 X 3).
Σi είναι ο βασικός συντελεστής και ισούται με 3 για την
υποπερίπτωση αα΄ της περιπτώσεως β΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 83, με 1,8 για την υποπερίπτωση ββ΄
της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 83
και με 1,50 για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου
2 του άρθρου 83.
Ο βασικός συντελεστής Σi μπορεί να προσαυξάνεται
από τον Περιφερειάρχη με την απόφαση της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου από ένα δέκατο (0,10) έως
και πέντε δέκατα (0,50). Η προσαύξηση του βασικού συ-
ντελεστή αιτιολογείται ειδικά λαμβανομένων ιδίως υπ’
όψη της δομής του συγκοινωνιακού ιστού εκάστης διοι-
κητικής μονάδας, τις ανάγκες μεταφοράς του επιβατικού
κοινού σε συνδυασμό με τον βαθμό καλύψεώς τους από
τα μέσα μαζικής μεταφοράς, της δυνατότητας μεταφο-
ράς με ιδιωτικά μέσα, της αποφυγής υπέρμετρης συγκοι-
νωνιακής επιβαρύνσεως, της γενικότερης υφιστάμενης
και πιθανολογούμενης μέχρι την έκδοση της επομένης
αποφάσεως περιβαλλοντικής επιβαρύνσεως εκάστης έ-
δρας από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, του κατά το δυ-
νατόν περιορισμού των όποιων αρνητικών περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων από την κυκλοφορία των Ε.Δ.Χ., του α-
ριθμού των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων στην περιοχή
της έδρας, του δείκτη αυξήσεως των κυκλοφορούντων
οχημάτων ανά έτος, του μέσου ετήσιου όρου του δείκτη
ιδιοκτησίας επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση και στην έδρα ή στην Περιφερειακή ενότητα στην
οποία ανήκει η έδρα, του ποσοστού των κυκλοφορού-
ντων αυτοκινήτων που είναι τεχνολογίας EURO V και
νεώτερης. Όταν από τον υπολογισμό του τύπου προκύ-
πτουν δεκαδικά ψηφία, γίνεται στρογγυλοποίηση στην
πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ο βασικός συντελεστής Σi
δύναται να επανακαθορίζεται με απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται
62
τουλάχιστον ύστερα από δύο έτη από τη δημοσίευση
του νόμου ή από την προηγούμενη έκδοση όμοιας από-
φασης, χωρίς ποτέ να επιτρέπεται να είναι μικρότερος α-
πό 1,50.

Άρθρο 87
Σύσταση εταιρειών – συνεταιρισμών
1. Επιτρέπεται η σύσταση εταιρειών με νομική προσω-
πικότητα και συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 (Α΄ 196)
για την εκμετάλλευση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Η σύσταση
γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα
με τον εταιρικό τύπο.
2. Η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός που συστήνεται από
την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού οφείλει να διαθέ-
τει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης του
συνόλου των οχημάτων που διαθέτει και εγκαταστάσεις
για την φύλαξη και συντήρησή τους, σε περίπτωση που
κατέχει στο όνομά της/του περισσότερες από πέντε (5)
άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
3. Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μπορεί με έγγραφη
σύμβαση που θεωρείται, επί ποινή ακυρότητας, από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και με αποζημίωση που υπολογίζεται ανά
χιλιόμετρο ή με το χρόνο παραχώρησης, να παραχωρεί
την εκμετάλλευση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε εταιρεία ή
συνεταιρισμό που έχει αντίστοιχο σκοπό ή σε φυσικό
πρόσωπο που διαθέτει ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυ-
τοκινήτου.

Άρθρο 89
Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ -
Όργανα και Εξαρτήματα - Εξωτερικές ενδείξεις –
Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ - Διαφήμιση
1. Για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ απαι-
τείται αυτά:
α. Να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) κύριες πόρ-
τες
β. Να διαθέτουν πέντε (5) θέσεις, της θέσης του οδη-
γού περιλαμβανομένης.
γ. Να διαθέτουν σύστημα κλιματισμού.
δ. Να έχουν κυβισμό μηχανής τα βενζινοκίνητα τουλά-
χιστον 1.550 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκί-
νητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.450 κυβικά εκατο-
στά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσι-
κού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω, μπορούν δε
να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους.
ε. Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς απο-
σκευών σε ειδικό για το σκοπό αυτόν χώρο.
2. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ φέρουν τα παρακάτω:
α. Ταξίμετρο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 90,
σε εμφανές μέρος του οχήματος.
β. Οδηγό δρόμων, πλατειών και χάρτη της περιοχής
λειτουργίας.
γ. Πινακίδα αναρτημένη σε εμφανές μέρος του οχήμα-
τος με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού, τα τι-
μολόγια που ισχύουν, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα
και την ειδική άδεια του οδηγού Ε.Δ.Χ..
δ. Κανονισμό λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ.
3. α. Απαγορεύεται η ύπαρξη σχάρας, μπαγκαζιέρας ο-
ροφής, κοτσαδόρων και οποιουδήποτε άλλου εξαρτήμα-
τος ή συσκευής, εσωτερικά και εξωτερικά του αυτοκινή-
του, που δεν προβλέπονται από τους κανονισμούς λει-
τουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέ-
πονται:
Ι. Οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου ή/και εικόνας.
ΙΙ. Οι συσκευές ραδιοεπικοινωνίας εφόσον έχει δοθεί
αρμοδίως άδεια λειτουργίας τους.
ΙΙΙ. Συσκευές για τις οποίες χορηγείται έγκριση με από-
φαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων κατά τις κείμενες διατάξεις.
β. Οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., των Κανονισμών λειτουρ-
γίας Ε.Δ.Χ. και των προεδρικών διαταγμάτων 243/1987
και 244/1987, όπως εκάστοτε ισχύουν, έχουν εφαρμογή
για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ανωτέρω.
4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων
στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, το είδος και ο
τρόπος της διαφήμισης, τα σημεία, εξωτερικά ή εσωτερι-
κά, όπου επιτρέπεται η αναγραφή των διαφημίσεων, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5.α. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ έχουν έδρα τις ενιαί-
ες διοικητικές μονάδες των υποπεριπτώσεων αα΄ και
ββ΄ της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
83, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση
δεκαπέντε (15) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι
1.950 κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση δεκαοκτώ
(18) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά εκα-
τοστά και άνω.
β. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ έχουν έδρα εκτός των
ενιαίων διοικητικών μονάδων της ανωτέρω περιπτώσεως
α΄ της παρούσας παραγράφου, αποσύρονται από την κυ-
κλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών. Τα Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που έχουν έδρα διοικητικές μονάδες με
πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους, αποσύρονται
από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσά-
ρων (24) ετών.
γ. Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται για αυτά που τα-
ξινομήθηκαν ως καινουργή από το έτος της πρώτης κυ-
κλοφορίας τους και για όσα ταξινομήθηκαν ως μεταχει-
ρισμένα από το έτος κατασκευής τους, αυτού μη συνυ-
πολογιζομένου.
δ. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ, που τίθενται για πρώτη
φορά σε κυκλοφορία, πρέπει να είναι καινούργια, κατη-
γορίας EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας. Μπορούν
επίσης να είναι μεταχειρισμένα της τελευταίας διετίας,
του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομέ-
νου.

Άρθρο 91
Ειδικοί κανόνες λειτουργίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ.
1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ειδικής μί-
σθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) είναι ειδικής κατηγορίας αυτοκίνητα
που εκτελούν διαδρομές ύστερα από προηγούμενη ειδι-
κή μίσθωση αυτών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι
ελευθέρως συμφωνημένου ανταλλάγματος. Η ειδική μί-
σθωση του αυτοκινήτου μαζί με τον οδηγό συνάπτεται α-
ποκλειστικώς είτε εγγράφως, είτε μέσω τηλεφωνικού
κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας
νομίμως καταγεγραμμένης από τον πάροχο των υπηρε-
σιών αυτών.


 διαβάστε το πλήρες νομοσχέδιο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου