Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ενίσχυση Επιχειρήσεων
για την
Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
(συνοπτικά ICT4Growth)


H σχεδιαζόμενη παρέμβαση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» (συνοπτικά ICT4Growth) στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.
Με δεδομένη την μεγάλη σημασία των ΤΠΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και το δυσμενές οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, η παρούσα Δράση αποκτά μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για τον κλάδο της πληροφορικής. Οι παραπάνω επενδύσεις θα στοχεύουν κυρίως:
  •  Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.
  • Στην ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
  •  Στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.
 2.4. Προϋπολογισμός και Χρηματοδότηση Δράσης
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης ανέρχεται στα 120.000.000 ευρώ.
Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης στις οκτώ (8) περιφέρειες του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και στις πέντε (5) Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης είναι:
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Κρήτη
80.000.000,00€
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης
Κεντρική Μακεδονία
15.000.000,00€
Δυτική μακεδονία
2.000.000,00€
ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου
Στερεά Ελλάδα
2.000.000,00€
ΠΕΠ Αττικής
Αττική
20.000.000,00€
ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
Νότιο Αιγαίο
1.000.000,00€

Σύνολο 120.000.000,00 €

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Δεδομένου ότι η παρούσα Δράση αποτελεί ένα συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο για την προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται.
Σε κάθε περίπτωση θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που απευθύνονται σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της διεθνούς οικονομίας, σε τομείς που μπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική οικονομία, καθώς και σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού.
Ενδεικτικά4 και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:
  • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
  •  Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).
  • Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
  •  Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
  •  Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
  •  Μεταφορές.
  • Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

Για αναλυτικές πληροφορίες καθώς και για τον Οδηγό της δράσης «ICT4GROWTH πατήστε ICT4Growtη και  ktpae.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου