Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) αναφορικά µε θέµατα λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων.

Σε συνέχεια πολυάριθμων ερωτημάτων προς την Υπηρεσία µας αναφορικά µε θέµατα λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙ∆ΜΙΣΘ) κατάτα οριζόμενα στο ν.4070/2012 (Α’ 82), διευκρινίζουμε τα εξής:Α. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Ε.∆.Χ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ1. Για την ενιαία εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου της παραγράφου 2 του άρθρου 85 του ν.4070/2012, καθορίζεται ότι εφόσον κατά την εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου για τον καθορισµό του µέγιστου αριθµού αδειών κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙ∆ΜΙΣΘ) ανά έδρα προκύπτει αποτέλεσµα (Α) µεγαλύτερο ή ίσο της µισής µονάδας και µικρότερο αυτής, η στρογγυλοποίηση θα γίνεται στη µονάδα, ήτοι εάν ισχύει 0,5 ≤ Α < 1 το Α µετά τη στρογγυλοποίηση ισούται µε τη µονάδα (Α=1). Εάν προκύπτει αποτέλεσµα (Α) µικρότερο της µισής µονάδας, η στρογγυλοποίηση θα γίνει στο µηδέν (0), ήτοι εάν ισχύει ότι Α<0 p="">  2. Κατά την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, η απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη εκδίδεται µετά από γνώµη επιτροπής της οποίας η σύνθεση ορίζεται στην παράγραφο αυτή µε αναφορά σε επίπεδο Περιφέρειας κι όχι σε χαµηλότερο επίπεδο, ενώ οι εκπρόσωποι των σωµατείων επιτηδευµατιών Ε∆Χ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και ΕΙ∆ΜΙΣΘ και εργαζοµένων οδηγών θα προκύπτουν κατόπιν πρότασης των οικείων σωµατείων της Περιφέρειας.3. Στις περιπτώσεις όπου από την εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου στις έδρες των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων προκύψουν νέες άδειες η χορήγηση αυτών στους ενδιαφερόµενους που υπέβαλαν αίτηση, κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας των άρθρων 106-109 του ν.4070/2012, είναι υποχρεωτική. ∆ιευκρινίζεται ότι στη διακριτική ευχέρεια του Περιφερειάρχη άπτεται µόνο ο επιµερισµός του αριθµού των υπό χορήγηση αδειών σε Ε.∆.Χ- ΤΑΞΙ και Ε.∆.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ.4. Τέλος, αναφορικά µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων κατά τα προβλεπόµενα στο αρ. 111 του ν.4070/2012, σχετική αναφορά στα χρονικά διαστήµατα εκτέλεσης των απαιτούµενων ενεργειών από τη ∆ιοίκηση, και συγκεκριµένα από τις κατά τόπους Περιφέρειες, γίνεται στο αρ. 85 και στην υπ’ αριθµ. οικ Α 20534/1646/405-2012 (Α∆Α: Β49Λ1-ΣΟΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου, που σας έχουµε αποστείλει για τη διευκόλυνσή σας.Κατά συνέπεια, αρχής γενοµένης της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντοςτου οικείου Περιφερειάρχη για την υποβολή αιτήσεων απόκτησης νέων αδειών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων θα προκύψουν αντίστοιχα και οι λοιπές προθεσµίες που ο ν.4070/2012θέτει.Εξυπακούεται ότι για την απρόσκοπτη εφαρµογή του νόµου, την εύρυθµη λειτουργία των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων όλης της χώρας, καθώς και για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού ο καθορισµός των εδρών των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, συνεπεία είτε διατήρησης της υφιστάµενης κατάστασης είτε συνένωσης εδρών από τα Περιφερειακά Συµβούλια κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του νόµου, πρέπει να πραγµατοποιηθεί το συντοµότερο δυνατόν.Β. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.1437/1984 (Α’ 59) ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΑναφορικά µε τη λειτουργία της Νοµαρχιακής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν.1437/1984 (Α’ 59) και αποσκοπώντας στην οµαλή λειτουργία αυτής, σας γνωστοποιούµε ότι µετά τη θέση σε ισχύ του ν.3852/2010 (Α’ 87) η ανωτέρω Επιτροπή, της οποία η σύσταση ορίζεται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόµου όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του ν.2801/2000 (Α’ 46), δύναται πλέον να συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και να λειτουργεί κατά τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 19805/530/21-06-1984 (Β’ 441) υπουργική απόφαση.∆εδοµένου ότι η Επιτροπή του άρθρου 3 του ν.1437/1984 γνωµοδοτεί επί θεµάτων Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων εντός της γεωγραφικής εµβέλειας του Νοµού πρέπει, προς επίτευξη της βέλτιστης αντιπροσώπευσης, να συστήνεται µια Επιτροπή σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.Γ. ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ παρ.10 άρθ. 6 ΤΟΥ Ν.3109/2003 (Α’ 38)Επιτρέπεται η έκδοση άδειας κυκλοφορίας και η ταξινόµηση οχηµάτων στο όνοµα των  ανωνύµων εταιρειών ή συνεταιρισµών που συστάθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3109/2003 εφόσον η απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν.3109/2003 (Α’ 38) όπως αυτή είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 10 του ν.3446/2006 (Α’ 49), έχει εκδοθεί πριν τη θέση σε ισχύ του ν.4070/2012, ήτοι προ της 10ης Απριλίου 2012, µε τις διατάξεις του οποίου καταργήθηκαν οι προηγούµενες ρυθµίσεις∆. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.∆.Χ.Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν.2690/1999, Α’ 45) όπως ισχύει, ο ενδιαφερόµενος µπορεί, πριν από την έκδοση της διοικητικής πράξης, να παραιτηθεί από την αίτησή του χωρίς συνέπειες, εκτός αν υπάρχει ειδική αντίθετη ρύθµιση. Συνεπώς, οι ενδιαφερόµενοι που κατέθεσαν, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 106 έως 108 του ν.4070/2012 αίτηση για την απόκτηση νέας άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου µπορούννα ανακαλέσουν τις αιτήσεις τους πριν την έκδοση των αποφάσεων του Περιφερειάρχη της παραγράφου 9 του άρθρου 106. Στην περίπτωση αυτή, η εγγυητική επιστολή του άρθρου 110 του νόµου επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο. Επισηµαίνεται ότι κατά τα οριζόµενα του άρθρου 3 του Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας, ανάκληση της παραίτησης δε γίνεται.E. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Δ.Χ. ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣΠροκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης αδειών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙ∆ΜΙΣΘ), και έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 99 του ν. 4070/2012, ορίζεται το λευκό ως ο ενιαίος χρωµατισµός για όλα τα Ε.∆.Χ. οχήµατα- ΕΙ∆ΜΙΣΘ που θα κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝΚ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Διέλευση με πλοίο απο τον Ισθμό

Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι το στολίδι της περιοχής μας και κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες έρχονται τον δουν,  κυρίως απο την παλιά γέφυρα που βρίσκεται στο κέντρο της διώρυγας. Ένα ενδιαφέρον βίντεο υπάρχει στο διαδίκτυο, που δείχνει την διέλευση ενός εμπορικού πλοίου διαμέσου της διώρυγας, δίνοντας μία εικόνα του Ισθμού που μικρό ποσοστό των επισκεπτών έχει την τύχη να δει.
Δείτε το βίντεο εδώ

ΝΕΟ WEBSITE ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Παρακαλώ επισκεφθείτε μας στο νέο site μας ΕΔΩ
Please visit our new site HERE