Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Διευκρινήσεις περί της εξεταστέας ύλης για τη χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δ ημόσιας Χρήσης (Ε. Δ.Χ.) αυτοκινήτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟ ΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σε συνέχεια πολυάριθμων ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας αναφορικά με την εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, όπως αυτή ορίζεται με την υπ’ αριθμ. 18369/500/7-06-1984 (Β’ 403) υπουργική απόφαση, και ειδικότερα ως προς την υποχρέωση των υποψηφίων για θεωρητική (γραπτή) εξέταση στο ερωτηματολόγιο τεχνικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών (ερωτηματολόγιο 3- μηχανολογικά θέματα), επισημαίνουμε τα εξής:

1. Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 της υπ’ αριθμ. οικ 73290/1316/5-10-1999 (Β’1859) υπουργικής απόφασης καταργείται η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. 58930/480/15-04-1999 (Β’ 526) υ.α. που αναφέρεται στην υποχρέωση των υποψηφίων για απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων να εξετάζονται στο ερωτηματολόγιο τεχνικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών (ερωτηματολόγιο 3- μηχανολογικά θέματα).

2. Η υπ’ αριθμ. Β-24908/701/7-10-1999 υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση διατάξεων της 18369/500/1984 (Β’ 403) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών» με την οποία θεσπίζονταν η υποχρέωση των υποψηφίων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που δεν κατείχαν ισχύουσα άδεια οδήγησης Β’ (επαγγελματική), ή Γ’ ή Δ’ κατηγορίας να εξετάζονται και στο ερωτηματολόγιο τεχνικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών (ερωτηματολόγιο 3- μηχανολογικά θέματα), ουδέποτε δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κατά συνέπεια δεν έχει ισχύ.

3. Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι υποψήφιοι για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που απέκτησαν άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 58930/480/1999 (ΦΕΚ 526 Β’) Υ.Α. όπως ισχύει, ήτοι μετά την 7η Ιανουαρίου 2000, απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεωρητικής (γραπτής) εξέτασης στο ερωτηματολόγιο τεχνικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών (ερωτηματολόγιο 3- μηχανολογικά θέματα).


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ
 
για ληψη της εγκυκλίου πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου